شمشیربازی

اعزام 4 شمشیرباز به مسابقات جهانی مادرید، شروع مسابقات از 20 اردیبهشت

مسابقات جهانی شمشیربازی در اسلحه سابر از 20 اردیبهشت ماه در مادرید اسپانیا شروع خواهد شد.

28 تیر 1398